การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“เตรียมความพร้อมการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ” กิจกรรมที่ 3 เรื่อง เทคนิควิธีการเขียนเอกสารประกอบการสอน วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. (รุ่นที่ 2)

วิจัย รุ่นที่2
Admin Suppawat

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“เตรียมความพร้อมการทำผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ”
กิจกรรมที่ 3 เรื่อง เทคนิควิธีการเขียนเอกสารประกอบการสอน
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.30 น. (รุ่นที่ 2)
ณ ห้องอินทนิล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยากร โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

Leave us a Comment