โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 16 -18 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา ซีวิว รีสอร์ท เขาหลัก จังหวัดพังงา

km61_sru
Admin Suppawat

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุกรี เจริญสุข บรรยายเรื่อง บทบาทวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับการพัฒนาสังคม
2. ดร.อุทัย ดุลยเกษม บรรยายเรื่อง การอุดมศึกษาในยุค 4.0
3. คุณพิภพ ธงไชย บรรยายเรื่อง ปฏิรูปการศึกษาโดยระบบการศึกษาทางเลือกกับการแก้ไขความไม่เท่าเทียมกันในสังคม

Leave us a Comment