โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 วันพุธที่ 6 มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องลีลาวดี ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการ ห้องราชพฤกษ11
Admin Suppawat

กำหนดการ

โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560

วันพุธที่ 6 มิถุนายน ๒๕๖๑

ณ ห้องลีลาวดี ชั้น ๒ อาคารเฉ๒๕๖o

 

ลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

……………………………………………..

๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น.      ลงทะเบียนและรับเอกสาร

๐๘.๔๕ – ๐๙.๐๐ น.      พิธีเปิด โดย ดร.พิชัย สุขวุ่น

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

๐๙.00 – 12.0๐ น.       การบรรยาย เรื่อง ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)         ระดับหลักสูตร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิตินันธุ์ ชาญโกศล

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑๖.0๐ น.      ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิตินันธุ์ ชาญโกศล (ต่อ)

๑6.0๐ น.                  พิธีปิด โดย ดร.พิชัย สุขวุ่น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

 

Blog Attachment

Leave us a Comment