ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย

Admin Suppawat

 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์

ปรัชญ

การจัดการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมในอนาคตต้องพัฒนาให้ผู้เรียน “รู้จักตนเอง เห็นใจผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และพึ่งตนเองได้”

 

วิสัยทัศน์

จัดการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรม มีสันติภาพ การพัฒนาที่ยั่งยืน และท้องถิ่นต้องพึ่งตนเองได้

 

พันธกิจ

1) จัดการศึกษาให้นักศึกษารู้จักตัวเอง เห็นใจผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีอิสระในการค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง มีทักษะทางภาษาและสามารถคิดวิเคราะห์วิพากษ์เรื่องราวต่างๆ ได้

2) ค้นคว้าวิจัยอย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรม มีสันติภาพ และพัฒนาอย่างยั่งยืน

3) บริการวิชาการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของสังคม วิถีชีวิต บริบทของท้องถิ่น และสามารถพึ่งตนเองได้

4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นฐานในการดำรงชีวิต และเข้าใจความหลากหลายของสังคม

 

อัตลักษณ์และคุณลักษณะของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อัตลักษณ์ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ “รู้จักตนเอง เห็นใจผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และพึ่งตนเองได้” การเป็นมนุษย์ตามแนวคิดดังกล่าว หมายถึง

1. มีศีลธรรมต่อตนเองและผู้อื่น และทำความเข้าใจต่อศาสนาตัวเอง

2. สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา มนุษย์ และสังคม

3. การออกจากกระแสวัตถุนิยมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด

คุณลักษณะของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย

1. ต้องเข้าใจเป้าหมายของการมีชีวิตของตนเองที่ถูกต้อง

2. ต้องเข้าใจความเป็นไปของสังคมและทำให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ

3. ต้องเข้าใจและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาของตนเอง

4. ต้องมีความรู้ตามมาตรฐานของหลักสูตร มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

Blog Attachment