ยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Admin Suppawat

 

 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
  เป้าประสงค์  ผลิตบัณฑิตให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมมีการค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ มีทักษะทางภาษา และรู้เท่าทันการเคลื่อนไหวทางสังคม ท้องถิ่น และสามารถชี้นำสังคมได้
  กลยุทธ์
  1) พัฒนาหลักสูตรและสร้างหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
  2) พัฒนาการเรียนการสอนผ่านการปฏิบัติ การวิเคราะห์ วิพากษ์ และการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้
  3) พัฒนาสื่อการสอน อาคาร สถานที่ เทคโนโลยี สำหรับการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้แบบต่างๆ
  4) พัฒนาการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับสภาพจริงทางสังคม
  5) พัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษให้สามารถใช้ในการศึกษาค้นคว้าและสื่อสารได้
  6) พัฒนาให้มีความรับผิดชอบด้านหน้าที่ สังคมส่วนรวม มีศีลธรรม มีการเรียนรู้อยู่เสมอเข้าใจการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและเป็นที่พึ่งของท้องถิ่นได้
 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและงานวิชาการ
  เป้าประสงค์มีการค้นคว้าวิจัยและสร้างงานวิชาการที่สอดคล้องกับสภาพของปัญหาสังคมท้องถิ่น มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการ และเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการของสังคมได้
  กลยุทธ์
  1) ค้นคว้าวิจัยที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาในปัจจุบันและการวางแผนเพื่ออนาคต
  2) พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและงานวิชาการที่มีคุณภาพและให้ความสำคัญกับจรรยาบรรณของนักวิจัย
  3) จัดตั้งหน่วยวิจัยเฉพาะทาง
  4) พัฒนาโจทย์วิจัยที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น
  5) ค้นคว้าวิจัยร่วมกับการเรียนการสอน
  6) พัฒนาเครือข่ายการวิจัยกับวิชาการ
  7) ส่งเสริมงานวิจัยพื้นฐานให้สมดุลกับงานวิจัยประยุกต์
  8) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพและทิศทางการวิจัย
  9) พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยที่มีคุณภาพ
 3. ยุทธศาสตร์ที่ 3การบริการวิชาการ
  เป้าประสงค์บริการทางวิชาการให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของสังคมท้องถิ่น สร้างการเรียนรู้ด้วยตนเองและพึ่งพาตนเองได้
  กลยุทธ์
  1) บริการวิชาการให้สอดคล้องกับบริบทสังคมและท้องถิ่น
  2) บริการวิชาการให้สังคมและท้องถิ่น สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและพึ่งตนเองได้
  3) บริการวิชาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน
  4) สร้างเครือข่ายความร่วมมือการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก
 4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
  เป้าประสงค์ศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อให้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นรากฐานของการพัฒนาชีวิต และสังคมให้เกิดความยั่งยืน พึ่งตนเองได้และสามารถแก้ปัญหาของการดำเนินชีวิตในปัจจุบันได้
  กลยุทธ์
  1) พัฒนาการศึกษาค้นคว้าวิจัยทางศิลปวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
  2) พัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางศิลปวัฒนธรรมและการเผยแพร่ให้เป็นไปอย่างมีคุณธรรม
  3) พัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมให้เป็นรากฐานของการพัฒนาสังคมและท้องถิ่น
  4)พัฒนาวิชาการศาสนา ปรัชญา ศิลปวัฒนธรรมเรียนรู้ และนำผลงานของท่านพุทธทาสภิกขุประยุกต์ใช้ให้ร่วมสมัยกับปัจจุบัน
  5) พัฒนาเครือข่ายทางศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายนอก
  6) บูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุศิลปวัฒนธรรม
 5.  ยุทธศาสตร์ที่ 5การพัฒนาและบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
  เป้าประสงค์พัฒนาบุคลากรให้รับผิดชอบต่อหน้าที่ และสังคมส่วนรวม มีความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ซื่อสัตย์ สุจริต มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขกลยุทธ์
  1) พัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งวิชาการและมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก
  2) การพัฒนาความรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคม
  3) บริหารจัดการบุคลากรให้มีความรับผิดชอบ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและรู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นสมาชิกขององค์กร
  4) บริหารจัดการบุคลากรให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
  5) พัฒนาระบบป้องกันความเสี่ยงของปัจจัยต่าง
 6. ยุทธศาสตร์ที่ 6พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่สังคมดิจิทัล

เป้าประสงค์พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านต่างๆด้วยระบบดิจิทัลเพื่อทำให้ฐานข้อมูลต่างๆมีความทันสมัยเป็นระบบ สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาได้
กลยุทธ์
1) การพัฒนาทักษะของบุคลากรให้สอดคล้องกับสังคมดิจิตอล
2) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ
3) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลในระบบออนไลน์และประโยชน์ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ
4) พัฒนาการใช้ฐานข้อมูลในการดำเนินงานด้านต่างๆ