คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การสร้างสรรค์งานวิชาการของหน่วยวิจัยพุทธทาสศึกษา” ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โดยศาสตราจารย์อำนวย ยัสโยธา

IMG_7727
Admin Suppawat

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การสร้างสรรค์งานวิชาการของหน่วยวิจัยพุทธทาสศึกษา” ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โดยศาสตราจารย์อำนวย ยัสโยธา

 

 

Leave us a Comment