คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการและบทความวิจัย” ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โดยศาสตราจารย์ ดร. วัชระ งามจิตรเจริญ

IMG_7754
Admin Suppawat

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการและบทความวิจัย” ในวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โดยศาสตราจารย์ ดร. วัชระ งามจิตรเจริญ

Leave us a Comment