การสร้างสรรค์งานวิชาการ ของหน่วยวิจัยสังคม การเมือง และการพัฒนาท้องถื่น วิทยากรโดย ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี ห้องอินทิล ชั้นหนึ่ง อาคาร 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

IMG_8076
Admin Suppawat

Leave us a Comment