โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก อาจารย์อโนเชาว์ เพชรรัตน์ ว่าที่ ดร. จาก University College London ประเทศอังกฤษ แนะนำเทคนิคการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างไรให้ประสบความสำเร็จและมีความสุข

IMG_8111
Admin Suppawat

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก อาจารย์อโนเชาว์ เพชรรัตน์
ว่าที่ ดร. จาก University College London ประเทศอังกฤษ แนะนำเทคนิคการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างไรให้ประสบความสำเร็จและมีความสุข

Leave us a Comment