ระบบสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Admin Suppawat

ระบบสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

►ข้อมูลการประกันคุณภาพ

►ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา

►ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ

►ข้อมูลการพัฒนาบุคคล

►ข้อมูลคุรุภัณฑ์

►ข้อมูลเกี่ยวกับแผนและการเงิน

     *แผนการจัดหาครุภัณฑ์ปี 61

     *แผนการดำเนินโครงการปี 61 กลุ่มวิชานาฏศิลป์

     *แผนการดำเนินโครงการปี 61 ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา

     *แผนการดำเนินโครงการปี 61 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

     *แผนการดำเนินโครงการปี 61 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

     *แผนการดำเนินโครงการปี 61 ฝ่ายวิชาการ

     *แผนการดำเนินโครงการปี 61 สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม

     *แผนการดำเนินโครงการปี 61 สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

     *แผนการดำเนินโครงการปี 61 สาขาวิชาดนตรีสากล

     *แผนการดำเนินโครงการปี 61 สาขาวิชาพัฒนาชุมชน

     *แผนการดำเนินโครงการปี 61 สาขาวิชาภาษาไทยธุรกิจ

     *แผนการดำเนินโครงการปี 61 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

     *แผนการดำเนินโครงการปี 61 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

     *แผนการดำเนินโครงการปี 61 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

     *แผนการดำเนินโครงการปี 61 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ฯ

     *แผนการดำเนินโครงการปี 61สาขาวิชาจิตรกรรม

     *แผนการดำเนินโครงการปี 61 สาขาวิชาภาษาจีน

 ►ข้อมูลวิจัยและผลงานวิชาการ

►ข้อมูลบริการวิชาการ

►ข้อมูลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

Leave us a Comment