หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล ยินดีต้อนรับ คณะกรรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องสุนทรีย์ 2 อาคารสุนทรียศาสตร์

IMG_8163
Admin Suppawat

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล

ยินดีต้อนรับ

คณะกรรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561

ณ ห้องสุนทรีย์ 2 อาคารสุนทรียศาสตร์

Leave us a Comment