พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

IMG_8740
Admin Suppawat

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครูของนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ซึ่งจัดขึ้นวันพฤหัสบดี ที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00-11.00 น. ณ หอประชุมวิชราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีนักศึกษาใหม่และนักศึกษาตัวแทนกลุ่มเรียนชั้นปีที่ 2-4 เข้าร่วม จำนวน 3,500 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพ กตัญญูกตเวทีและระลึกถึงพระคุณของครู-อาจารย์

Leave us a Comment