วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้นำนักศึกษาของสโมสรนักศึกษา เข้าศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

IMG_9396
Admin Suppawat

การรับน้อง และงานองค์การนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามกรอบ TQF ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และด้านความรู้กิจกรรมกับการ บูรณาการกับด้านวิชาการ

 

Leave us a Comment