โครงการสัมมนาด้านศิลปวัฒนธรรม เรื่อง “มวยไชยา : สุดยอดแม่ไม้มวยสยาม”

Webp.net-resizeimage-2
Admin Suppawat

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี โดยสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญทุกท่านที่สนใจในศิลปวัฒนธรรมไทย เข้าร่วมโครงการสัมมนาด้านศิลปวัฒนธรรม เรื่อง “มวยไชยา : สุดยอดแม่ไม้มวยสยาม”
__________________________
ในวันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561
ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 2 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ตั้งแต่เวลา 8.30-16.00 น.
___________________________

หัวข้อการสัมมนามีดังนี้ การเสวนาเรื่องมวยไชยา การสาธิตมวยไชยา และการฝึกปฏิบัติมวยไชยาร่วมชม ร่วมสืบสานและอนุรักษ์ตำนานมวยไชยา พร้อมทั้งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติศิลปะมวยไชยาและหาแนวทางสร้างความตระหนักในคุณค่าและสร้างมูลค่าจากภูมิปัญญามวยไชยา เพื่อให้ภูมิปัญญาเกี่ยวกับศิลปะมวยไชยาเกิดประโยชน์ต่อสังคมปัจจุบันได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

Blog Attachment

Leave us a Comment