คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการมนุษยศาสตร์ฯครั้งที่3

โครงการสัมนามนุษยศาสตร์
Admin Suppawat
ด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ให้แก่ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย ผู้นำชุมชน และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสถาบันอื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ สร้างผลงานทางวิชาการ และงานวิจัยสร้างสรรค์ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาสังคมไทยระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและสถาบันอื่น ๆ

ด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ให้แก่ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย ผู้นำชุมชน และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสถาบันอื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ สร้างผลงานทางวิชาการ และงานวิจัยสร้างสรรค์ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการและพัฒนาสังคมไทยระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและสถาบันอื่น ๆ

Leave us a Comment