ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

IMG_0097
Admin Suppawat

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 ห้องลีลาวดี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย โดย

รองศาสตราจารย์ปราณี เพชรแก้ว ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ศศิธร วรรณพงษ์ กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร ขวัญใจสกุล กรรมการ

อาจารย์จุฑามาศ กระจ่างศรี กรรมการ

ดร.เบญจวรรณ คงขน กรรมการและเลขานุการ

นางสาวสุภาวดี ใกล้ถิ่น ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ

Leave us a Comment