โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวประมงพื้นบ้านตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

humansru-61
Admin Suppawat

“โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวประมงพื้นบ้านตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี”
จะมีกำหนดการจัดงานเปิดป้ายและส่งมอบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวประมงพื้นบ้านตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านปากดอนสัก หมู่ที่ 7 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กำหนดการ
งานเปิดป้ายและส่งมอบศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวประมงพื้นบ้านตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(กิจกรรมผลักดันและประเมิน)
วันอังคารที่ 4กันยายน 2561
ณ โรงเรียนบ้านปากดอนสัก หมู่ที่ 7 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

13.00 น.นายอำเภอ คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนของมหาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปากดอนสักและแขกผู้มีเกียรติทุกคนพร้อมกัน ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ
13.30 น .นายอำเภอ ประธานในพิธีจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย
13.45 น.- ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากดอนสักกล่าวต้อนรับและรายงานความเป็นมาของ
โครงการ
– ตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวมอบศูนย์การเรียนรู้ฯ
– ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากดอนสัก กล่าวรับมอบศูนย์การเรียนรู้ฯ
– ประธานสงฆ์เจิมป้ายศูนย์การเรียนรู้ฯ และประพรมน้ำพระพุทธมนต์
– นายอำเภอ ประธานในพิธีมอบใบอนุโมทนาบัตรให้ตัวแทนของมหาวิทยาลัย ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
– การแสดงจากชุมชนบ้านปากดอนสัก และนักเรียนโรงเรียนบ้านปากดอนสัก
15.00 น. นายอำเภอ คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปากดอนสัก และแขกผู้มีเกียรติทุกคนพร้อมกันร่วมรับประธานอาหารว่าง

หมายเหตุ : วัน เวลา และสถานที่อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยผู้ดำเนินงานโครงการจะแจ้งให้ทุกฝ่ายได้ทราบล่วงหน้า

Blog Attachment

Leave us a Comment