โครงการแข่งขันทักษะภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา “ศึกจ้าวยุทธภพ”

human-SRU00110
Admin Suppawat

ด้วย สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการแข่งขันทักษะภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา “ศึกจ้าวยุทธภพ” ครั้งที่ ๔ ในวันศุกร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.              ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๒ และห้องลีลาวดี ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา                 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย    ในเขตพื้นที่การศึกษาภาคใต้ตอนบน จำนวน ๑๕๐ คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จุดประสงค์หลักของโครงการ    เพื่อแนะนำหลักสูตร และเผยแพร่การเรียนการสอนสาขาวิชาภาษาจีน

 

 

กำหนดการโครงการ การแข่งขันทักษะภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา”ศึกจ้าวยุทธภพ” ครั้งที่ ๔

วันศุกร์ที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ชั้น ๒ และ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น ๔

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

…………………………………………….

 

08.00 – 08.30 น.       – เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

08.30 – 09.00 น.       – พิธีเปิดโครงการแข่งขันทักษะภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา “ศึกจ้าวยุทธภพ” ครั้งที่ 4

09.00 – 12.00 น.       – แข่งขันร้องเพลงจีน ประเภทเดี่ยว

(ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา)

– แข่งขันสุนทรพจน์ หัวข้อเรื่อง น้ำใจจากทุกสารทิศที่มีให้กับผู้ประสบภัย(一方  有难八方支援)

(ห้องลีลาวดี ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา)

12.00 – 13.00 น.        – พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.            – แข่งขันละครสั้น

(ห้องลีลาวดี ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา)

14.30 – 15.30 น.       – ประกาศผลและมอบรางวัล

15.30 – 16.30 น.       – พิธีปิดโครงการโครงการแข่งขันทักษะภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา

“ศึกจ้าวยุทธภพ” ครั้งที่ 4

 

 

 

 

 

 

Blog Attachment

Leave us a Comment