สภาฯ มรส. มีมติแต่งตั้ง ดร.วัฒนา รัตนพรหม เป็นรักษาราชการการแทนอธิการบดี

Vice President
Admin Suppawat

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา สภามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี มีมติแต่งตั้ง ดร.วัฒนา รัตนพรหม เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ด้านดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ตนรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่สภามหาวิทยาลัยได้ไว้วางใจแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ซึ่งการเข้ารับตำแหน่งในวันนี้ตนพร้อมจะทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยภายใต้พันธกิจที่สำคัญ นั่นคือการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและการดูแลชุมชนทัองถิ่นตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล รัชกาลที่ 10 ในฐานะที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงวางรากฐานให้ชาวราชภัฏได้ถวายงานต่างพระเนตรพระกรรณในด้านการพัฒนาการศึกษาและการส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สำหรับ ดร.วัฒนา รัตนพรหม ปัจจุบันอายุ 49 ปี เริ่มรับราชการครั้งแรก ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช แล้วลาออกจากราชการมารับตำแหน่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าพยาบาลศาสตรบัณฑิต) สาขาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลสวรรประชารักษ์ , วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีประสบการณ์การทำงานด้านการสอนในสถาบันอุดมศึกษา ที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประสบการณ์ด้านการบริหารในสถาบันอุดมศึกษา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี , รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ รวมถึงเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารตามมาตรา 16 (3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ก่อนรับตำแหน่งรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ล่าสุด

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี

Leave us a Comment