ประกาศ!! การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 และการประชุมเพื่อชี้แจงเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการ

humansru วารสาร
Admin Suppawat

ประกาศ!! การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 และการประชุมเพื่อชี้แจงเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI ในรอบที่ 4 ประกาศ ณ วันที่ 3 ก.ย. 61
➳➳➳ รายละเอียดเพิ่มเติม : http://bit.ly/2Nelgma

และเพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจในเกณฑ์ใหม่ที่จะใช้สำหรับประเมินคุณภาพวารสารในรอบที่ 4 ในปี พ.ศ. 2563 นี้ ทางศูนย์ TCI จึงได้มีการจัดประชุมเพื่อชี้แจงเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI ทั้งในกรุงเทพมหานคร และภูมิภาค รวม 4 ครั้ง ดังนี้

✪ ครั้งที่ 1 : วันที่ 28 กันยายน 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ถ. สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร
✪ ครั้งที่ 2 : วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรม แคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ ถ. นิมมานเหมินทร์ เชียงใหม่
✪ ครั้งที่ 3 : วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ถ. ประชาสโมสร ขอนแก่น
✪ ครั้งที่ 4 : วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ถ. สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ✽: ในการประชุมทั้ง 4 ครั้ง จะมีการให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์การคัดเลือกวารสารเข้าฐานข้อมูล ACI และการใช้ Scopus database สำหรับ Editors

ในการนี้ศูนย์ฯ ขอเรียนเชิญ บรรณาธิการวารสาร หรือ กองบรรณาธิการวารสาร หรือผู้ปฏิบัตืหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวารสาร (หนังสือเชิญประชุม บรรณาธิการจะได้รับทางไปรษณีย์อีกครั้ง) ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวารสารละ 2 ท่าน เท่านั้น โดยไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน โดยพิจารณาจากลำดับของการลงทะเบียนในเว็บไซต์ของศูนย์ฯ ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ไม่สามารถรับจำนวนผู้เข้าร่วมเพิ่มเติมได้ในทุกกรณี สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ โปรดลงทะเบียนออนไลน์โดยเลือกสถานที่จัดประชุมตามภูมิภาคที่วารสารท่านสังกัด

Leave us a Comment