กำหนดการมหกรรมที่ดินโฉนดชุมชน วันพุธ ที่ 3 ตุลาคม 2561เวลา 09.00 -16.30 น. ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

humansru00014
Admin Suppawat

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดมหกรรมที่ดินโฉนดชุมชน เพื่อสะท้อนให้สังคมโดยรวมรับรู้และเข้าใจ แนวทางที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อวิถีการดำเนินชีวิตที่ปกติสุขของประชาชน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.พิชัย สุขวุ่น คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มาเปิดงาน “มหกรรมที่ดินโฉนดชุมชน” ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

Blog Attachment

Leave us a Comment