คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัด open house แนะแนวนักเรียนตามโครงการ “ราชภัฏแคมปิ้ง 2019” ให้กับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อสาขาต่างๆ

humansrucamping200055
Admin Suppawat

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จัด โครงการ”ราชภัฏแคมปิ้ง 2019” เพื่อแนะแนวเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย ชี้ช่องทางหลักสูตรที่ตรงต่อสายอาชีพในฝัน มุ่งส่งเสริมกิจกรรมเรียนรู้แบบบูรณาการ ณ ห้องสมุด บรรณารักษ์ ชั้น 3 อาคาร84พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีหัวหน้าสาขาวิชาแต่และสาขามาแนะแนวการเรียนการสอนการสอบ การทำกิจกรรมต่างๆ

Leave us a Comment