ขอเชิญ ผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าฟังการบรรยายใน โครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นสำหรับคนทุกช่วงวัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม

courses-sru
Admin Suppawat

ขอเชิญ ผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าฟังการบรรยายใน โครงการอบรมการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นสำหรับคนทุกช่วงวัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พวงงาม วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดำเนินการโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

Blog Attachment

Leave us a Comment