แนวทางการวิจัยและการสร้างสรรค์ผลงานดนตรี ในระดับอุดมศึกษา

Research Methodology
Admin Suppawat

แนวทางการวิจัยและการสร้างสรรค์ผลงานดนตรี กรรมในระดับอุดมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 17 ตุลาคม 2561  ห้องประชุม ราชพฤกษ  ชั้น2 อาคาร 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิทยากรผู้บรรยาย ผส.ดร. อนรรฆ  จรัณยานนท์

 

Leave us a Comment