การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นงานวิชาการและงานต่าง ๆ ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์ ฯ มรส. และ สำนักวิชารัฐศาสตร์ ฯ มวล.

7
Admin Suppawat
         ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 รองศาสตราจารย์สมชัย ศรีสุทธิยากร รักษาราชการแทนคณบดีสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรประจำสำนักวิชา ฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าร่วมประชุมยังคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการนี้ อาจารย์เอพร โมฬี รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตได้แก่ ดร.วิทวัส ขุนหนู ดร.บดินทร์ธร บัวรอด และอาจารย์สิทธิพันธ์ พูนเอียด อาจารย์ประจำหลักสูตรการเมืองการปกครอง ได้แก่ ดร.สุพัฒพงศ์ แย้มอิ่ม และ ดร.สิริมาส หมื่นสาย ต่างได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความร่วมมือทางวิชาการ งานวิจัย และงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการสร้างผลงานวิชาการ และการผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

Leave us a Comment