ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายฝึกอบรมเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกาศมืออาชีพ (Announcer Camp)

้humansru6
Admin Suppawat

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง   กิจการโทรทัศน์   และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะดำเนินการจัดอบรมโครงการค่ายฝึกอบรมเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกาศมืออาชีพ (Announcer Camp) ปีที่ 2    เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพบุคลากรด้านการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์    รวมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ปฏิบัติงานจริง โดยจะดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่    15 – 16 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม CBD 2 โฮเต็ล จังหวัดสุราษฎร์ธานี

   หนังสือเข้าร่วมโครงการค่ายฝึกอบรมเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกาศมืออาชีพ (Announcer Camp) ปีที่ 2

Blog Attachment

Leave us a Comment