อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการท่องเที่ยวและการบริการเพื่อยกระดับศักยภาพสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

[:th]S__68984866[:]
Admin Suppawat

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์ณัฐดนัย พยัฆพันธ์ และอาจารย์อมร หวังอัครางกูร อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รับมอบหมายจากท่าน ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ เผือกคง ประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์ และรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ผศ.ว่าที่ร้อยตรี จตุพล ดวงจิตร หลักสูตรรัฐศาสตร์ โรงเรียนกฏหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และอาจารย์มะพาริ กะมูนิง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เข้าพบนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายกิจจา ไวชมภู การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา และ ผศ.ดร.วรพจน์ แซ่หลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา เพื่อหารือการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการท่องเที่ยวและการบริการเพื่อยกระดับศักยภาพสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศ ตามแผนบูรณาการการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม ซึ่งโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาลที่มุ่งให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถการบริหารทุนทางสังคมภายในชุมชน สู่การยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดยะลาและพื้นที่ใกล้เคียงให้พัฒนาไปสู่การเป็นเมืองต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

Leave us a Comment