ขอแสดงความยินดีกับดร.วิทวัส ขุนหนูและดร.สิทธิพร รอดปังหวาน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

[:th]212[:]
Admin Suppawat

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับดร.วิทวัส ขุนหนูอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร
และขอแสดงความยินดีกับ ดร.สิทธิพร รอดปังหวาน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยทักษิณ

Blog Attachment

Leave us a Comment