ยกระดับหลักสูตรภาษาจีนสู่ความเป็นเลิศทางคุณภาพทางการศึกษา

[:th]2018-11-22-raise-education-4[:]
Admin Suppawat
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น. หลักสูตรภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าพบดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีและผศ.ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษาตามพระชาโชบาย เพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมอธิการบดี ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Blog Attachment

Leave us a Comment