ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

[:th]S__69165060[:]
Admin Suppawat

“ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี”
วันที่ 22-23 พ.ย.2561 ณ จังหวัดระนอง ชุมพร ท่าน ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ เผือกคง รองอธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการ และประธานหลักสูตรรัฐศาสตร ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาวิชา เพื่อเตรียมการเปิดหลักสูตรปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต โดยการลงพื้นที่สัมภาษณ์นักปกครองระดับสูง และนักปกครองท้องถิ่น เพื่อวิเคราะห์รายละเอียดตามความต้องการของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่ และความต้องของหน่วยงานสายการเมืองการปกครอง เพื่อสอดคล้องกับหลักสูตร สองวันนี้ ผมและคณาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กราบขอบพระคุณทุกๆท่านด้วยครับที่ให้ความร่วมมืออย่างดีครับ

Leave us a Comment