“มรส. ผนึกกำลังเครือข่ายเยาวชนอาเซียน ท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”

[:th]S__16924726[:]
Admin Suppawat

“มรส. ผนึกกำลังเครือข่ายเยาวชนอาเซียน บริการวิชาการจากชุมชนท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน”

อาจารย์อมร หวังอัครางกูร อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รับมอบหมายจาก ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ เผือกคง ประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง และรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เป็นผู้แทนให้การต้อนรับสมาชิกเครือข่ายเยาวชนอาเซียน (ASEAN Youth Engagement Delegates) จากประเทศเมียนมาร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ในโอกาสเดินทางเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในการนี้ ดร.พิสิฐ นิลเอก อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง และที่ปรึกษารองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ ได้ร่วมนำคณะสมาชิกเครือข่ายเยาวชนอาเซียนเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และศูนย์วัฒนธรรมศึกษา (เรือน 4 ภาค) โดยได้มอบผลิตภัณฑ์งานฝีมือของนักศึกษาให้แก่คณะเป็นของที่ระลึกในการมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จากนั้นได้นำคณะเดินทางไปยังอำเภอไชยา เพื่อศึกษาแหล่งโบราณสถานวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร แหล่งภูมิปัญญาผ้าทอพุมเรียง ชุมชนมุสลิม และศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตำบลเลม็ด ไข่เค็ม อสม.ไชยา

การเดินทางเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานีของสมาชิกเครือข่ายเยาวชนอาเซียนในครั้งนี้ ช่วยหนุนเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับหน่วยงานองค์กรต่างๆในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาร่วมกันของประชาชนพลเมืองและประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน ตามคำขวัญ “One Vision, One Identity, One Community” ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยฝ่ายบริการวิชาการ มีความพร้อมอย่างเต็มศักยภาพที่จะขับเคลื่อนความร่วมมือในการพัฒนาอันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมชุมชน และประเทศชาติต่อไป

Leave us a Comment