หลักสูตรรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมมือกับท้องที่ ท้องถิ่น บริการวิชาการ ”โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลลำทับ จังหวัดกระบี่

[:th]S__70246522[:]
Admin Suppawat

“หลักสูตรรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมมือกับท้องที่ ท้องถิ่น บริการวิชาการ ”โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลลำทับ จังหวัดกระบี่ ”
วันที 26-27 พฤศิจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมบริษาบีช รีสอร์ท เขาหลัก อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ เผือกคง รองอธิการบดี ฝ่ายบริการวิชาการ และประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.พิสิฐ นิลเอก อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครงการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการชุมชน เทศตำบลลำทับ เพื่อสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชน และสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยการสร้างการเรียนรู้ให้ชุมชน ตามหลักวิชาการ ในรูปลักษณะของ กระบวนการทำแผนที่เดินดินชุมชนเพื่อให้ชุมชนโดยเฉพาะกรรมการชุมชนรู้ทุกเรื่องในชุมชนของตนเองเอง เหมือนกับการสแกน ประชาชน.ทุกอนู ทุกพื้นที่ เพื่อทราบถึงข้อดีข้อด้อย ของ ชุมชนให้สามารถนำไปปรับ หรือพัฒนาเพื่อทำแผน เสนอ อปท.ในการพัฒนาต่อ ในส่วนที่ประชาชนควรต้องเข้าใจตามหลักการในทางวิชาการแล้ว สิ่งที่ ประชาชนต้องทำแผนที่ความคิด(Mind Map)ของ ชุมชนในภาคสนามอันประกอบด้วย
1.ประวัติศาสตร์ชุมชน(History)ซึ่งเป็นการศึกษาประวัติเรื่องเล่าฯลฯ
2.โครงสร้างองค์กร ชุมชน การเชือมโยงในทุกมิติ
3.การจัดทำปฏิทินชุทชน ด้านวัฒนธรรมและสังคม
4.ประวัติชีวิตกลลุ่มคนในชุมชนเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างจนทกับชาวบ้าน รู้เขา..เข้าใจ เข้าถึง
5.ผังเครือญาติ(Family Tree)เป็นการศึกษารากฐานสำคัญ รู้จักตัวตนและความสัมพันธ์ในระยะเวลาสั้นๆ
6.ระบบสุขภาพชุมชน ในลักษณพหุลักษณ์การแพทย์ มองควาเจ็บป่วยในหลายมิติ และในเวทีร่วมกันคิดร่วมกันทำ สามารถรวบรวมเป็นแผนชุมชนและนำเข้าสู่แผนพัฒนาของเทศบาล ประจำปีต่อไป
นอกจากวิทยากร จาก มรส.แล้วยังมีวิทยากรเครือข่าย (อ.ไชยพงศ์ เจิมสวัสดิ์) และทีมงานจาก ม.อุบล.เข้ามาร่วมด้วยในการสร้างความสามัคคีและความเข้มแข็งของชุมชนและมีวิทยาร่วมจากเครือข่ายปท.ญีปุ่น มิสเตอร์เลซูโกะ ธอทาเกะ ร่วมด้วยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ในส่วนของ ชุมชน และวัฒนธรรม เพื่อการขับเคลื่อนงานและการบริการวิชาการ
สรุปสิ่งที่สามารถนำไปต่อยอดในครั้งนี้ คือการสร้างเครือข่ายในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาต่างประเทศ จาก 3 ฝ่ายคือ
1,ในส่วนของอาเซียนศึกษา มาเล อินโด ฟิลลิปินและปท.อาเซียนอื่น ๆ มี อ.อมร หวังอัครางกูร อ.สาขาการเมืองการปกครอง เป็นผู้ดูแลเครือข่าย
2.ในส่วนของไต้หวัน ญีปุ่น เนปาล ภูฎาน และอเมริกา มี อ.ดร.พิสิฐ นิลเอก และ นายวรฤทธิ์ บุรินทร์กุล นักพัฒนาชุมชนเทศบาล ลำทับเป็นผู้ประสาน และ
3.ในกลุ่มอินโดจีน หรือแถบลุ่มน้ำโขง มี อ.ไชยพงศ์ เจิมสวัสดิ์ อ.มรภ.อุดรฯเเป็นผู้ประสาน โดย 3กลุ่ม ประสานนี้มีแรงขับเคลื่อนจากท่านรองอธิการบดีและท่านผู้ช่วยรองฯ.โดยมี อ.ดร.พิสิฐ เป็นประสานงานหลัก.เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายทั่ง3 เข้าด้วยกันเพื่อการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการและมหาวิทยาลัยฯต่อไป

ภาพ/เรื่อง ดร.พิสิฐ นิลเอก

Leave us a Comment