งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น มรส.ผนึกกำลังขับเคลื่อนโครงการพุมเรียงโมเดล

[:th]259635[:]
Admin Suppawat

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ดร.วัฒนา  รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี  มรส. มอบหมายให้งานบริการวิชาการ พัฒนาท้องถิ่น นำคณาจารย์เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยฯ  ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพุมเรียงโมเดล และร่วมกับผู้บริหาร เทศบาลตำบล พุมเรียง แกนนำกลุ่มองค์กรต่างๆและประชาชน ณ ห้องประชุมเทศบาลพุมเรียง   อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลพุมเรียงกล่าวต้อนรับและคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยที่ประชุมได้รายงานแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงประวัติศาสตร์แบบครบวงจร ประกอบด้วย

  1. การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพุมเรียงโดย วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวและสาขาสิ่งแวดล้อม
  2. การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงและท่านพุทธทาส

3.การส่งเสริมและฟื้นฟูศิลปมวยไชยาเพื่อการท่องเที่ยวโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

4 การอนุรักษ์ ย่านชุมชนเก่าพุมเรียงเพื่อการท่องเที่ยว โดย ดร.นรา   พงษ์พานิช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5 การส่งเสริมมหกรรมอาหารพื้นถิ่นพุมเรียงเพื่อการท่องเที่ยว โดยคณะวิทยาการจัดการ

  1. การพัฒนาระบบสื่อความหมายในพื้นที่ท่องเที่ยวเทศบาลตำบลพุมเรียง โดยวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว

7 การเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยว โดย วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวและสาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ

  1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดเพื่อมุ่งสู่พุมเรียง Zero Waste โดย ดร.พงษ์ศักดิ์  นพรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

9 การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว โดยฝ่ายสื่อสารองค์กร

จากการนำเสนอแนวทางการดำเนินงานดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมากและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนการดำเนินการร่วมกันเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนของพุมเรียงให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับประโยชน์สูงสุด

Leave us a Comment