SRU Sharing “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแบ่งปัน ร่วมภาคภูมิใจ” ประจำปี ๒๕๖๑

[:th]227070[:]
Admin Suppawat

๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. อาจารย์วสันต์ สุทธโส รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำหนดการจัดกิจกรรม SRU Sharing “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแบ่งปัน ร่วมภาคภูมิใจ” ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องเฟื่องฟ้า ๕ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี

การจัดกิจกรรม SRU Sharing “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแบ่งปัน ร่วมภาคภูมิใจ” ประจำปี ๒๕๖๑ กำหนดจัดขึ้นในวันพุธ ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ และสนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และเชื่อมความรักความสามัคคี ความสัมพันธ์แก่บุคลากรครอบครัว มรส. ตลอดถึงร่วมเฉลิมฉลองการก้าวเข้าสู่ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

สำหรับรูปแบบกิจกรรมประกอบด้วยการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหาร บุคลากร และหน่วยงาน ดีเด่น การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ อาทิ ฟุตบอล วอลเลย์บอล แชร์บอล เปตอง เป็นต้น การเดินขบวนพาเหรดของคณะสีต่างๆ และกิจกรรมสังสรรค์ภาคกลางคืน

Leave us a Comment