ประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตาม พระราโชบาย ด้านการพัฒนาท้องถิ่น

[:th]IMG_9479[:]
Admin Suppawat

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตาม พระราโชบาย ด้านการพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบและเสนอแนวทางการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ตามพระราโชบายฯด้านการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562 และกำหนดนโยบายแนวทางในการดำเนินงานบริการวิชาการ ปี 2563 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)

Leave us a Comment