ชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ตามพระราชาโชบาย ด้านการพัฒนาท้องถิ่นและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการบริการวิชาการและโครงการวิจัย

[:th]IMG_0128[:]
Admin Suppawat

ดร.พิชัย สุขวุ่น ประธานคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น ได้ร่วมประชุมกับตัวแทนแต่ละหน่วยงาน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องวิจัยและบริการวิชาการ ชั้น 3 อาคาร 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ตามพระราชาโชบาย ด้านการพัฒนาท้องถิ่นและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลโครงการบริการวิชาการและโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ให้ตอบโจทย์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามพระราโชบาย และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เพื่อนำข้อมูลของแต่ละคณะมาเสนอคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาท้องถิ่น

ข่าวโดย นางจุรีภรณ์ จันทรมาศ
ภาพโดย -นายอพิสิทธิ ชมเชย

Leave us a Comment