วิพากษ์หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

[:th]IMG_0118[:]
Admin Suppawat

ดร.ภูมิ พรหมพาหกุล ประธานสาขาวิชาภาษาจีน ได้เปิดเผยความคืบหน้าการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน สาขาวิชาได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อาทิ รศ.ดร.กนกพร นุ่มทอง ผศ.ดร.วิไล ลิ่มถาวรานันต์ ดร.กิติญา ชูวิทย์เจริญกิจ และ นางสาว เกวลิน แจ่มจันทร์ ร่วมวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ห้องอินทนิล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรายวิชาและคำอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ซึ่งสาขาวิชาจะเร่งดำเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้แล้วเสร็จทันต่อการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ข่าวโดย นางจุรีภรณ์ จันทรมาศ
ภาพโดย -นายศุภวัชช์ ศรีพัฒน์

Leave us a Comment