มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดตั้งศูนย์ประสานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก (ศชพ.มรส.)

[:th]2019-01-04-pa-buk[:]
Admin Suppawat

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดตั้งศูนย์ประสานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก (ศชพ.มรส.) ระหว่างวันที่ 3 – 6 มกราคม 2562 ณ สถานีตำรวจมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี U.Pol โดยสำนักงานอธิการบดี ร่วมกับสาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และชมรมกู้ชีพ – กู้ภัย มรส. สามารถแจ้งเหตุการณ์ และขอรับความช่วยเหลือได้ที่ ศชพ.มรส. โทร 077-913317 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมหาวิทยาลัยฯ มอบหมายให้ ดร.บรรเจิด เจริญเวช ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี (รก.) เป็นผู้อำนวยการ ศชพ.มรส.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ศูนย์ประสานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก จัดตั้งขึ้นเพื่อรับข้อมูลและช่วยเหลือบุคลากร นักศึกษา ประชาชนที่ประสบายพิบัติ “พายุปาบึก” เป็นสภานที่รับบริจาคสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อมอบแก่ผู้ประสบภัย และเป็นศูนย์รวมในการพัฒนาการทำงานร่วมกันของบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย โดยมีการดำเนินงานในการรับแจ้งข้อมูลการเกิดภัยพิบัตในพื้นที่พักอาศัย โดยจัดส่งคณะทำงานลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเเละดำเนินการฟื้นฟูหลังจากเกิดภัยพิบัติ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานตามที่กระทรวง จังหวัดและท้องถิ่นต้องการในด้านต่าง ๆ อย่างเต็มศักยภาพ

เทพพิทักษ์ ยศหมึก ข่าว

นายเทพรวี ทวีเฉลิมดิษฐ์ ภาพ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Leave us a Comment