ขอเชิญร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลพื้นฐานสำหรับวงโยธวาทิต”

[:th]91344[:]
Admin Suppawat

 

สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลพื้นฐานสำหรับวงโยธวาทิต” ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีและผู้ที่สนใจ จำนวน 100 คน ในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องสุนทรียศิลป์ อาคารสุนทรียศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 08.30-08.45 น. ลงทะเบียน
เวลา 08.45-09.00 น. พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรีสากลพื้นฐานสำหรับวงโยธวาทิต” โดย ดร.พิชัย สุขวุ่น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เวลา 09.00-10.00 น. บรรยาย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวงโยธวาทิต โดย อ.สุรสีห์ ชานกสกุล (ผู้เชี่ยวชาญเครื่องลมทองเหลือ)
เวลา 10.01-11.00 น. การฝึกโสตทักษะ โดย อ.อภิวุฒิ มินาลัย (ผู้เชี่ยวชาญเครื่องลมไม้)
เวลา 11.01-12.00 น. การสอนทฤษฎีสำหรับนักเรียนวงโยธวาทิต โดย อ.ปฐมวรรช อุบลสถิต (ผู้เชี่ยวชาญเครื่องกระทบ)
เวลา 12.01-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.01-18.00 น. แบ่งกลุ่มอบรมเชิงปฏิบัติการตามกลุ่มเครื่องดนตรี
กลุ่มที่ 1 กลุ่มเครื่องลมทองเหลือง โดย อ.สุรสีห์ ชานกสกุล
กลุ่มที่ 2 กลุ่มเครื่องลมไม้ โดย อ.อภิวุฒิ มินาลัย
กลุ่มที่ 3 กลุ่มเครื่องกระทบ โดย อ.ปฐมวรรช อุบลสถิต

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 08.30-09.30 น. เทคนิคการปรับวงโยธวาทิต โดย อ.สุรสีห์ ชานกสกุล
เวลา 09.31-12.00 น. แบ่งกลุ่มอบรมเชิงปฏิบัติการตามกลุ่มเครื่องดนตรี
กลุ่มที่ 1 กลุ่มเครื่องลมทองเหลือง โดย อ.สุรสีห์ ชานกสกุล
กลุ่มที่ 2 กลุ่มเครื่องลมไม้ โดย อ.อภิวุฒิ มินาลัย
กลุ่มที่ 3 กลุ่มเครื่องกระทบ โดย อ.ปฐมวรรช อุบลสถิต
เวลา 12.01-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.01-14.00 น. แบ่งกลุ่มอบรมเชิงปฏิบัติการตามกลุ่มเครื่องดนตรี
กลุ่มที่ 1 กลุ่มเครื่องลมทองเหลือง โดย อ.สุรสีห์ ชานกสกุล
กลุ่มที่ 2 กลุ่มเครื่องลมไม้ โดย อ.อภิวุฒิ มินาลัย
กลุ่มที่ 3 กลุ่มเครื่องกระทบ โดย อ.ปฐมวรรช อุบลสถิต
เวลา 14.01-17.00 น. ฝึกซ้อมรวมวงและอภิปรายปัญหาและอุปสรรคในการควบคุมวงโยธวาทิต
เวลา 17.01-17.10 น. พิธีปิดโครงการ

Leave us a Comment