สาขาวิชาดนตรีสากล ประชุมจัดทำร่างหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล

[:th]52523848_2186199038135328_7602175006788812800_n[:]
Admin Suppawat

 

สาขาวิชาดนตรีสากล ประชุมจัดทำร่างหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับเกียรติจาก ดร.ระวีวัฒน์ ไทยเจริญ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ผศ.ดร.ประหยัด ศุภจิตรา รองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และ ผศ.ชรินทร์ อินทะสุวรรณ์ อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมเป็นกรรมการจัดทำร่างหลักสูตร

Leave us a Comment