สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Admin Suppawat
ดร.วิทวัส ขุนหนู

ดร.วิทวัส ขุนหนู

ความเชี่ยวชาญ การปกครองท้องถิ่น

อาจารย์ปุณยวีร์ หนูประกอบ

อาจารย์ปุณยวีร์ หนูประกอบ

ความเชี่ยวชาญ - การบริหารจัดการความร่วมมือภาคสาธารณะ - การจัดการภัยพิบัติ - นโยบายสาธารณะ

อาจารย์ปานเผด็จ นวนหนู

อาจารย์ปานเผด็จ นวนหนู

ความเชี่ยวชาญ - การบริหารทรัพยากรมนุษย์ -การเมืองการปกครองไทย

อาจารย์พสุวดี จันทร์โกมุท

อาจารย์พสุวดี จันทร์โกมุท

ความเชี่ยวชาญ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ , การจัดองค์กรท้องถิ่น

อาจารย์บดินทร์ธร บัวรอด

อาจารย์บดินทร์ธร บัวรอด

ความเชี่ยวชาญ -การบริหารงานคลังและงบประมาณ -นโยบายสาธารณะ -การบริหารจัดเก็บภาษีองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น

อาจารย์อยับ ซาดัคคาน

อาจารย์อยับ ซาดัคคาน

ความเชี่ยวชาญ นโยบายสาธารณะ การวางแผน และการจัดการเชิงกลยุทธ์

อาจารย์กันยารัตน์ จันทร์สว่าง

อาจารย์กันยารัตน์ จันทร์สว่าง

ความเชี่ยวชาญ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ , นโยบายสาธารณะ

อาจารย์สุภาวดี พรหมบุตร

อาจารย์สุภาวดี พรหมบุตร

ความเชี่ยวชาญ - การบริหารองค์การภาครัฐและเอกชน -องค์การและการจัดการภาครัฐ

อาจารย์สิทธิพันธิ์ พูนเอียด

อาจารย์สิทธิพันธิ์ พูนเอียด

การบริหารการพัฒนา , กฎหมายปกครอง
ดร.พลกฤต แสงอาวุธ

ดร.พลกฤต แสงอาวุธ

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
นางสาวสุทธิดา ชูลี

นางสาวสุทธิดา ชูลี

เจ้าหน้าที่ธุรการสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Leave us a Comment