คณะผู้บริหาร

Admin Suppawat
ดร.พิชัย สุขวุ่น

ดร.พิชัย สุขวุ่น

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์

ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา
ดร.ชยชนน์ โพธิ์ทิพย์

ดร.ชยชนน์ โพธิ์ทิพย์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ดร.อรอุษา หนองตรุด

ดร.อรอุษา หนองตรุด

รองคณบดีฝ่ายแผนงานและศิลปวัฒนธรรม
อาจารย์เอพร โมฬี

อาจารย์เอพร โมฬี

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
นางจุรีภรณ์ จันทรมาศ

นางจุรีภรณ์ จันทรมาศ

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

 

 

Blog Attachment

Leave us a Comment