ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560

[:th]IMG_1767[:]
Admin Suppawat

 

โครงการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560 (กิจกรรมวิพากษ์หลักสูตร) วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องอินทนิล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

Leave us a Comment