เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน

Admin Suppawat
นางจุรีภรณ์ จันทรมาศ

นางจุรีภรณ์ จันทรมาศ

หัวหน้าสำนักงานคณบดี
นางสาวเยาวลักษณ์ ปานแดง

นางสาวเยาวลักษณ์ ปานแดง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
นางสาวสิริพร เพิ่มศิริ

นางสาวสิริพร เพิ่มศิริ

เจ้าหน้าที่หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ , ภาษาอังกฤษธุรกิจ
นางจารี วาริชกิจกุล

นางจารี วาริชกิจกุล

เจ้าหน้าที่หลักสูตรสาขาวิชาจิตรกรรม ,ดนตรีสากล
นางสาวธิติภรณ์ แสงทอง

นางสาวธิติภรณ์ แสงทอง

เจ้าหน้าที่ฝ่ายงบประมาณ
นางสาวนัฎฑิญา เกิดสมบัติ

นางสาวนัฎฑิญา เกิดสมบัติ

เจ้าหน้าที่หลักสูตรสาขาวิชาการเมืองการปกครอง
นางสาวอโนชา คูเพ็งชั้ว

นางสาวอโนชา คูเพ็งชั้ว

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการ
นางสาวเมธาวี นวลเศษ

นางสาวเมธาวี นวลเศษ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
นางสาวสุทธิดา ชูลี

นางสาวสุทธิดา ชูลี

เจ้าหน้าที่หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
นางสาวซาบีร่า ละเหร่า

นางสาวซาบีร่า ละเหร่า

เจ้าหน้าที่วารสาร/หลักสูตรปรัชญาและศาสนา ,มลายู ,นาฏศิลป์
นางสาวอรวรรณ ทองพันธ์

นางสาวอรวรรณ ทองพันธ์

เจ้าหน้าที่ธุรการคณะ
นางสาวณัฏฐวรรณ ทองมณี

นางสาวณัฏฐวรรณ ทองมณี

เจ้าหน้าที่หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน , ภาษาไทย
นางสาวมัลลิกา สะละหมัด

นางสาวมัลลิกา สะละหมัด

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ
นางสาวอธิฐาน ศรีสวัสดิ์

นางสาวอธิฐาน ศรีสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ
นางสาวสิริประภา จันทร์ดำ

นางสาวสิริประภา จันทร์ดำ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
นางสาวสุทธินี บุตรเรืองศักดิ์

นางสาวสุทธินี บุตรเรืองศักดิ์

เจ้าหน้าที่หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
นายอพิสิทธิ ชมเชย

นายอพิสิทธิ ชมเชย

เจ้าหน้าที่ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์
นายศุภวัชช์ ศรีพัฒน์

นายศุภวัชช์ ศรีพัฒน์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Leave us a Comment