ประเมินผลงานของคณบดี พร้อมทั้งสัมภาษณ์ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

[:th]IMG_2054[:]
Admin Suppawat

 

ประเมินผลงานของคณบดี พร้อมทั้งสัมภาษณ์ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน และรองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา ให้เกียรติเป็นผู้ประเมินและติดตาม ตรวจสอบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องอินทนิล ชั้น1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Leave us a Comment