พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

[:th]2019-03-22-strategic[:]
Admin Suppawat

วันนี้(22 มี.ค. 62) ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี เป็นปีที่ 2 หลังจากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ได้น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สู่การลงมือปฏิบัติจริง ทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่น โดยได้บูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอนตลอดจนงานวิจัย เพื่อสร้างให้ประชาชนชาวไทยทุกคนมีความพร้อมต่อการพัฒนาตนเองและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยคุณลักษณะสำคัญ 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ และเป็นพลเมืองดีมีวินัย

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้ปรับยุทธศาสตร์การทำงานของมหาวิทยาลัย โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการเป็น มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน สร้างแผ่นดินด้วยภูมิปัญญาให้เป็นพลัง ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ดำเนินโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์โอทอป โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน โครงการสร้างความรักความสามัคคีมีวินัยและคุณธรรม โครงการยกระดับการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครูในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสนองต่อพระราโชบายในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติต่อไป

ซึ่งการลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในครั้งนี้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ยังได้ติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในพื้นที่หมู่ 8 บ้านคลองเรือ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพครัวเรือนยากจนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งบ้านคลองเรือเป็นหนึ่งในสิบหมู่บ้านที่มหาวิทยาลัยได้เข้าไปดำเนินการส่งเสริมการยกระดับและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน อาทิ สบู่เสาวรส สบู่ขมิ้นทานาคา สบู่มะขาม การเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย การปลูกพืชแซมในสวนยางพาราและสวนปาล์ม การจัดทำเตาเผาขยะเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน เป็นต้น

เทพพิทักษ์ ยศหมึก รายงาน
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร/สมยศ นุ่นจำนงค์ ภาพ
ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

Leave us a Comment