คณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Admin Suppawat

 

คณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

1 ดร.พิชัย สุขวุ่น ประธานกรรมการ
2 นางสาวเอพร โมฬี กรรมการ
3 ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ กรรมการ
4 ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย หัตถา กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก)
5 รองศาสตราจารย์ ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก)
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิตาพร เอี่ยมสะอาด กรรมการ
7 นายสรัญ เพชรรักษ์ กรรมการ
8 ดร.พลกฤต แสงอาวุธ กรรมการ
9 นางจุรีภรณ์ จันทรมาศ กรรมการและเลขานุการ

 

Leave us a Comment