คณะกรรมการบริหารคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Admin Suppawat

 

คณะกรรมการบริหารคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

ลำดับ

ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
1

ดร.พิชัย สุขวุ่น

ประธานกรรมการ

2 นางสาวเอพร โมฬี กรรมการ
3 ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ กรรมการ
4 ดร.อรอุษา หนองตรุด กรรมการ
5 ดร.ชยชนน์ โพธิ์ทิพย์ กรรมการ
6 นายวิทวัส ขุนหนู กรรมการ
7 ดร.ชนัญชิดา ทิพย์ญาณ กรรมการ
8 นายสรัญ เพชรรักษ์ กรรมการ
9 นางสาวจิรวรรณ  พรหมทอง กรรมการ
10 นายสิทธิชัย  ชีวะโรรส กรรมการ
11 นางนภัสส์สินี รอดเกิด กรรมการ
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรศักดิ์   ทองนุ้ยพราหมณ์ กรรมการ
13 นางสาวปิยะรัตน์ ภิรมแก้ว กรรมการ
14 นายฉลองชัย โฉมทอง กรรมการ
15 ดร.ภูมิ  พรหมพาหกุล กรรมการ
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ เผือกคง กรรมการ
17 ดร.พลกฤต แสงอาวุธ กรรมการ

18

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศาล  ศรีมหาวโร

กรรมการ
19

นางจุรีภรณ์ จันทรมาศ

กรรมการและเลขานุการ

 

Leave us a Comment