รายชื่อบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปี พ.ศ.2561 (1 ต.ค.60 – 30 ก.ย.61)

Admin Suppawat

รายชื่อบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปี พ.ศ.2561 (1 ต.ค.60 – 30 ก.ย.61)                                                                                         

 

                                                                                                         

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาสังคม มีจำนวนทั้งสิ้น 57 ผลงาน ดังนี้

 

ที่ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ชื่อ – สกุล วันที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสารที่นำไปตีพิมพ์เผยแพร่
1 ตำราเรื่องการแต่งเพลง                       ผศ.บัญชา  อาษากิจ คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 2704/2561 วันที่ 10 กันยายน 2561 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชาดนตรีสากล

2 บทประพันธ์เพลง 우 (อู) ดร.อรอุษา หนองตรุด 20 กรกฎาคม 2561 คอนเสิร์ต “60th Anniversary Korea-Thailand Concert”

ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3 ชิน : ผีกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติกรณีศึกษาตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง

จังหวัดตรัง

อ.สันติชัย  แย้มใหม่ กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 วารสารไทยคดีศึกษา
4 ความตระหนักทางจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ต่อการจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล

ผศ.เกียรติศักดิ์  ดวงจันทร์ กรกฎาคม –ธันวาคม 2561 วารสารศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตหาดใหญ่

5 ลักษณะหลังสมัยใหม่ในเรื่องสั้น “กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ (1)” และ “กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ (2)” ของอุทิศ เหมะมูล อ.อรอำไพ นับสิบ ตุลาคม – ธันวาคม 2560 วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
6 ปริทัศน์หนังสือ คราสและควินิน

วิวาทะ ปากไก่และใบเรือ

อ.อรอำไพ นับสิบ กันยายน – ธันวาคม 2561 วารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
7 แนวทางการสืบทอดภูมิปัญญาการประกอบอาชีพของชุมชนบ้านนิคม ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี อ.พงศ์เทพ แก้วเสถียร พฤษภาคม – สิงหาคม 2561 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
8 การจัดการทรัพยากรทางศิลปะการแสดงท้องถิ่นเพื่อชุมชน ตำบลท่ามะเดื่อ

อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

อ.วนิษา ติคำ และ

อ.จีรวรรณ ศรีหนูสุด

กันยายน – ธันวาคม 2560 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
9 วัฒนธรรมหมากและการจัดการหมากของตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ.จีรวรรณ ศรีหนูสุด และ อ.วนิษา ติคำ พฤษภาคม – สิงหาคม 2561 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
10 แนวทางการสร้างความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

ดร.วิทวัส ขุนหนู

รศ.พรชัย เทพปัญญา

รศ.ดร.วิทยา ชินบุตร

กันยายน – ธันวาคม 2561 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
11 การพัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการป้องกันอุทกภัย กรณีศึกษา

อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ดร.วิทวัส ขุนหนู มกราคม – มิถุนายน 2561 วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ
12 การพัฒนารูปแบบการจัดการสารสนเทศประวัติและผลงานพุทธทาสภิกขุ

เพื่อการบริการและเผยแพร่สารสนเทศ

ดร.ธณิศา  สุขขารมย์

และคณะ

พฤษภาคม –สิงหาคม 2561 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
13 สมาคมลับอั้งยี่ในประเทศไทย :

กรณีอั้งยี่ภาคใต้

อ.อุมา สินธุเศรษฐ พฤษภาคม – สิงหาคม 2561 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
14 การจัดการทรัพยากรทางศิลปะการแสดงท้องถิ่นเพื่อชุมชนตำบลท่ามะเดื่อ

อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง      

อ.วนิษา ติคำ กันยายน – ธันวาคม 2560 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 9

ฉบับที่ 3

15 กาลเวลากับการพิสูจน์คุณค่าทางดนตรี อ.ฉลองชัย โฉมทอง และ

อ.กิติมา ทวนน้อย

มกราคม – เมษายน 2561 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
16 การศึกษาเทคนิคทางดนตรีของ ไมค์

พอร์ตนอย : กรณีศึกษาเพลงอินสตรูเมดเล่

อ.มาโนชญ์ ยกเชื้อ มกราคม – เมษายน 2561 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
17 การทำบุญและผลของบุญในคัมภีร์วิมานวัตถุ                              ผศ.ดร.สุมาลัย กาลวิบูลย์ มกราคม – เมษายน 2561 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 10 ฉบับที่ 1
18 ปริทัศน์หนังสือ พุทธศาสนาและความเชื่อ

ในสังคมไทย

 

ผศ.ดร.สุมาลัย กาลวิบูลย์ พฤษภาคม – สิงหาคม 2561

 

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีที่ 10 ฉบับที่ 2
19 เรือนสามน้ำสี่ : การจัดการความรู้เกี่ยวกับคุณค่าของสตรีไทย ผ่านมุมมองปราชญ์ชาวบ้านภาคใต้จากวรรณกรรมปฏิทัศน์ ดร.ประทุมทิพย์ ทองเจริญ กันยายน – ธันวาคม 2560 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
20 เจ้าชายน้อย : ความสัมพันธ์ระหว่างวาทะศิลป์และปัจจัยการเกิดวาทะศิลป์ อ.อภิญญา ศิริวรรณ กันยายน – ธันวาคม 2560 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
21 ชื่อผลงาน : The Ground After Tillage No.1

เทคนิค : Oil on Canvas

ขนาด : 76×114 cm

ผศ.ธีรศักดิ์ ทองนุ้ยพราหมณ์ 5 กันยายน – 14 ตุลาคม 2561 Symbol of Life ณ Muzium Galleri Tuanku Fruziah, University Sains Malaysia, ประเทศมาเลเซีย
22 ชื่อผลงาน : The Ground After Tillage No.2

เทคนิค : Oil on Canvas

ขนาด : 76×114 cm

ผศ.ธีรศักดิ์ ทองนุ้ยพราหมณ์ 5 กันยายน – 14 ตุลาคม 2561 Symbol of Life ณ Muzium Galleri Tuanku Fruziah, University Sains Malaysia, ประเทศมาเลเซีย
23 ชื่อผลงาน : The Grain Ripens No.1

เทคนิค : Oil on Canvas

ขนาด : 76×114 cm

ผศ.ธีรศักดิ์ ทองนุ้ยพราหมณ์ 5 กันยายน – 14 ตุลาคม 2561 Symbol of Life ณ Muzium Galleri Tuanku Fruziah, University Sains Malaysia, ประเทศมาเลเซีย
24 ชื่อผลงาน : The Grain Ripens & Paddy Stubble No.2

เทคนิค : Oil on Canvas

ขนาด : 76×114 cm

ผศ.ธีรศักดิ์ ทองนุ้ยพราหมณ์ 5 กันยายน – 14 ตุลาคม 2561 Symbol of Life ณ Muzium Galleri Tuanku Fruziah, University Sains Malaysia, ประเทศมาเลเซีย
25 ชื่อผลงาน : The Produce Grains No.1

เทคนิค : Oil on Canvas

ขนาด : 90×90 cm

ผศ.ธีรศักดิ์ ทองนุ้ยพราหมณ์ 5 กันยายน – 14 ตุลาคม 2561 Symbol of Life ณ Muzium Galleri Tuanku Fruziah, University Sains Malaysia, ประเทศมาเลเซีย
26 ชื่อผลงาน : The Produce Grains No.2

เทคนิค : Oil on Canvas

ขนาด : 90×90 cm

ผศ.ธีรศักดิ์ ทองนุ้ยพราหมณ์ 5 กันยายน – 14 ตุลาคม 2561 Symbol of Life ณ Muzium Galleri Tuanku Fruziah, University Sains Malaysia, ประเทศมาเลเซีย
27 เขตปรับเปลี่ยนระหว่างภาษาไทยถิ่นกลางและภาษาไทยถิ่นใต้โดยการแปรของศัพท์

ตามกลุ่มอายุและทัศนคติ

ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ มกราคม –มิถุนายน 2561 วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครศรีธรรมราช

28 อุปลักษณ์ในข่าวความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.สุทธาทิพย์ อร่ามศักดิ์ กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครศรีธรรมราช

29 รูปแบบการค้าประเวณีในพื้นที่อำเภอเมือง

สุราษฎร์ธานี

อ.ณัฐดนัย พยัฆพันธ์ และ

ดร.พิสิฐ นิลเอก

กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 วารสารนิติศาสตรและสังคมทองถิ่น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
30 การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง : กรณีศึกษา นักศึกษา กศน. ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ผศ.ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด กรกฎาคม – ธันวาคม 2560

 

 

วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครศรีธรรมราช

31 การพัฒนาการมีส่วนร่วมของ บ้าน วัด โรงเรียน ในการแก้ไขปัญหาเยาวชน ในเขตเทศบาลตำบลพนม อำเภอพนม

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ผศ.ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด กรกฎาคม – ธันวาคม 2560

 

 

วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครศรีธรรมราช

32 การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนชายฝั่ง

อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ดร.สิทธิพร  รอดปังหวาน

รศ.ดร.ประมาณ เทพสงเคราะห์

ศ.ดร.ครองชัย  หัตถา

และ ดร.ทวีศักดิ์  พุฒสุขขี       

มกราคม – มิถุนายน 2561 วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
33 การลดความเหลื่อมล้ำและไม่เป็นธรรมอย่างยั่งยืนยุคเปลี่ยนผ่านประเทศไทย ผศ.ดร.วิศาล ศรีมหาวโร กรกฎาคม – ธันวาคม 2561

 

 

วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครศรีธรรมราช

34 ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ

และภาคประชาชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผศ.ดร.วิศาล ศรีมหาวโร กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

35 การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของสื่อพื้นบ้าน : ศึกษากรณีเครือข่ายหนังตะลุง ศ.เทพศิลป์                  

จังหวัดสุราษฎร์ธานี (อดีตถึง พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน)

 

อ.สุวิมล เวชวิโรจน์

อ.เหมือนมาด หนุมาศ

อ.จิรวรรณ พรหมทอง

อ.สุธาทิพย์ อร่ามศักดิ์

ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์

กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
36 ความคิดเชิงวิพากษ์ของปรัชญาศิลปะหลังสมัยใหม่กับปรัชญาศิลปะของพุทธทาสภิกขุ : ทางเลือกของการแสดงออกทางศิลปะในปัจจุบัน ดร.พิชัย สุขวุ่น (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

37 แนวทางเสริมสร้างสวัสดิการของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สังกัดตำรวจภูธร

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ.ศศิธร เทือกสุบรรณ 

อ.พูลฉัตร วิชัยดิษฐ 

ดร.วาสนา จาตุรัตน์

มกราคม – เมษายน 2561 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
38 ผลของการใช้ชุดฝึกอบรมแบบเน้นการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรมของพนักงานแผนกอาหารและเครื่องดื่ม อ.นีรนุช ศรีสวย 

อ.สุพรรณริกา วัฒน์บุณย์

ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์

มกราคม – มิถุนายน 2561

 

 

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
39 เพลง “โนราห์” : การผสานวัฒนธรรม

ในบทประพันธ์ดนตรี

ดร.อรอุษา หนองตรุด กรกฎาคม – ธันวาคม 2561 วารสารศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
40 เกษตรกรชาวสวนยางกับการสะท้อนย้อนคิดต่อโครงสร้างสัมพันธ์ทางสังคมในจังหวัด

สุราษฎร์ธานี    

ผศ.ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด   กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 วารสารอินทนิลทักษิณสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
41 ภาษาที่สะท้อนธรรมะของพระรามกับภาษาที่สะท้อนธรรมของทศกัณฐ์จากบทละคร

เรื่อง รามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์

ในรัชกาลที่ 1             

อ.จิรวรรณ พรหมทอง มกราคม – มิถุนายน 2561          วารสารนาคบุตรปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
42 แบบจำลองสมการเชิงโครงสร้างการขยายตัวเมืองสุราษฎร์ธานี                             อ.เอพร โมฬี มิถุนายน – กันยายน 2561 วารนาคบุตรปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
43 การพัฒนาครอบครัวเข้มแข็งในการป้องกันปัญหายาเสพติดของประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ดร.จตุพล ชูจันทร์ กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 วารสารนาคบุตรปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
44 ชาวสวนยางพารากับการสะท้อนย้อนคิดต่อโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมในจังหวัด

สุราษฎร์ธานี

ผศ.ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
45 The Production for English Consonant Sounds of Thai Student ดร.ศิริรัตน์  ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ 16 -17 ตุลาคม 2560 The International Conference on Language, Innovation, Culture, and Education – London
46 ปราสาทศพสกุลช่างลำปาง ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ เผือกคง 16 – 17 พฤศจิกายน 2560 Interdisciplinary international conference on development environment and social welfare issues and challenges ประเทศอินเดีย
47 The Role of Local Administration in Promoting the Digital Economy of Thailand                            ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ เผือกคง 16 – 17 มกราคม 2561 The Fifth International; Conference on Digital Economy : Challenges& Opportunities ประเทศอินเดีย
48 Donsak : Local Food Culture in Community based Tourist Alttraction                    

         

ผศ.ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด 21 – 23 พฤศจิกายน 2560 “Advanced Science Letters ปีที่ 24

ฉบับที่ 1 (มกราคม 2018)

และ

International Conference on Social Sciences and Education (ICSSE-2017) Bali word Hotel, Bandung ประเทศอินโดนีเซีย 

49 ชื่อผลงาน : สุญญตากับสันติภาพ 4.0

เทคนิค : สีน้ำมันบนกระดาษ

ขนาด : 57×76 cm

ดร.พิชัย สุขวุ่น 15 สิงหาคม – 15 กันยายน 2561 สูจิบัตรศิลปคณาจารย์ ณ หอศิลป์ศรีวิชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

50 ชื่อผลงาน : เปิดโลกอักขระ

เทคนิค : ผสมสีอะคริลิคบนผ้าใบ

ขนาด : 60×80 cm

ว่าที่ ร.ท.พงศ์ชาติ อินทชุ่ม 15 สิงหาคม – 15 กันยายน 2561 สูจิบัตรศิลปคณาจารย์ ณ หอศิลป์ศรีวิชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

51 ชื่อผลงาน : เวลาของกาย no.10

เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด : 70×90 cm

อ.วรรณลพ มีมาก 15 สิงหาคม – 15 กันยายน 2561 สูจิบัตรศิลปคณาจารย์ ณ หอศิลป์ศรีวิชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

52 ชื่อผลงาน : บัวร้อน

เทคนิค : สีน้ำมัน

ขนาด : 30×40 cm

ผศ.เดชวินิตย์ ศรีพิณ 15 สิงหาคม – 15 กันยายน 2561 สูจิบัตรศิลปคณาจารย์ ณ หอศิลป์ศรีวิชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

53 ชื่อผลงาน : ฉ่ำฝนเหนืออ่าวบ้านดอน

เทคนิค : สีน้ำบนกระดาษ

ขนาด : 38×56 cm

ผศ.ธีรศักดิ์ ทองนุ้ยพราหมณ์ 15 สิงหาคม – 15 กันยายน 2561 สูจิบัตรศิลปคณาจารย์ ณ หอศิลป์ศรีวิชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

54 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องการสร้างชิ้นงานมัลติมีเดียสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ชั้นปีที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี           

อ.ปิยะรัตน์ ภิรมแก้ว 14 – 15 ธันวาคม 2560

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี แบบบรรยาย

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13
55 ผลการดำเนินงานและคุณภาพการให้บริการของเทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี                        ดร.วาสนา จาตุรัตน์ 14 – 15 ธันวาคม 2560

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี แบบโปสเตอร์

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 13
56 ปรัชญาศิลปะหลังสมัยใหม่กับปรัชญาศิลปะในทรรศนะของท่านพุทธทาสภิกขุ การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบเพื่อเสนอกระบวนทรรศน์ใหม่ทางศิลปะและกระบวนทรรศน์แห่งการพัฒนาบนฐานของความหลากหลาย ดร.พิชัย สุขวุ่น 8 มิถุนายน 2561 การประชุมวิชาการรัดับชาติ ครั้งที่ 12 “ถิ่น-โลกนิยมในมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” “Glocalism in Humanities and Social Sciencess”
57 ศิลปะเพื่อสันติภาพและสัจธรรมในปรัชญาศิลปะของท่านพุทธทาสภิกขุ ดร.พิชัย สุขวุ่น 18 – 19 ตุลาคม 2561 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 และงานประชุมวิชาการระดับชาติ ปริญญาตรี

 

 

Leave us a Comment