การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษากับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

[:th]2304[:]
Admin Suppawat

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษากับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน”

                                               Vizia & ActivePresenter

โดยวิทยากรจากสำนักพัฒนาการศึกษาและบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 17.30 น.

ณ ห้อง HS409 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Leave us a Comment